คำสงวนสิทธิ์

เว็บไซต์ Scan-Do.com และ QRCodeINC.com  ของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “Scan-Do และ QRCodeINC” หรือ “ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด”) ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่างๆ ที่ดำเนินการโดย Scan-Do และ QRCodeINC ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 14/151 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย

หมายเหตุ
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างท่านกับศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดสงวนสิทธิ์ของศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยเฉพาะเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ใช้กับ Scan-Do และ QRCodeINC การเสนอการใช้งาน เว็บไซต์ Scan-Do และ QRCodeINC นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น การใช้เว็บไซต์ Scan-Do และ QRCodeINC ของท่าน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมายตามที่ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวทั้งหมด  โดยเฉพาะของท่านอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้มีการกำหนดไว้ ในเว็บไซต์ Scan-Do และ QRCodeINC นั้นๆด้วย หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่เว็บไซต์ Scan-Do และ QRCodeINC และอย่าใช้บริการออนไลน์ที่ให้บริการอยู่ใน เว็บไซต์ Scan-Do และ QRCodeINC

ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ ของศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด ข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ โดยแจ้งชัดจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดก่อน ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

Scan-Do และ QRCodeINC เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เนื้อหาข้อมูล และส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Scan-Do และ QRCodeINC และรวมถึงเว็บแอพพลิเคชั่น ซอฟท์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบของ Scan-Do และ QRCodeINC ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของ Scan-Do และ QRCodeINC
  • สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว โดเมนเนม หรือสิทธิอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของ Scan-Do และ QRCodeINC แต่เพียงผู้เดียว
  • ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ Scan-Do และ QRCodeINC โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก Scan-Do และ QRCodeINC หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ Scan-Do และ QRCodeINC อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา/แพ่ง ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ Scan-Do และ QRCodeINC ซึ่ง Scan-Do และ QRCodeINC สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
  • Scan-Do และ QRCodeINC เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสำเนาเว็บแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาทั้งหมด แม้ว่าหลังจากที่ได้มีการติดตั้งเว็บแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน โดยผู้ใช้งานเพียงได้รับสิทธิอนุญาตให้ใช้งานหรือบริการบนเว็บแอพพลิเคชั่นของ Scan-Do และ QRCodeINC เท่านั้น
  • ผู้ใช้งานให้สิทธิ์แก่ Scan-Do และ QRCodeINC โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นการถาวรและเพิกถอนไม่ได้ อย่างไม่มีภาระและค่าลิขสิทธิ์รวมทั้งความสามารถในการใช้งานทั่วโลกและให้สิทธิ์ในการรวบรวม จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง สร้างงานที่ต่อเนื่องจากถ่ายโอน โอนช่วงสิทธิ์ ให้และแจกจ่ายได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งข้อมูลเนื้อหาในประกาศและข้อมูลของผู้ใช้งานที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริการต่างๆ ของ Scan-Do และ QRCodeINC ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบ วิธีการ หรือเทคโนโลยีใดก็ตามที่มีหรือได้รับทราบแล้วขณะนี้ หรือสร้างขึ้นหลังจากนี้ก็ตาม นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ซึ่งมอบให้ในข้อนี้อย่างเฉพาะแล้ว ผู้ใช้งานตกลงที่จะสละสิทธิ์ทางศีลธรรมหรือสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายที่นำมาบังคับใช้
  • ผู้กระทำละเมิดต่อ Scan-Do และ QRCodeINC มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ Scan-Do และ QRCodeINC ตามอัตราความเสียหายต่อวัน ซึ่งประเมินอย่างสมเหตุสมผลแล้ว ในอัตรา 3.5 บาทต่อสติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ด 1 ดวง หรือในอัตรา 10 บาทต่อการเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ หรือในอัตรา 100,000 บาท ต่อวัน หรือ ค่าสิทธิ์ในการใช้ข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ในอัตรา 50,000 (ห้าหมื่น) บาทต่อ 1 หน้าเว็บเพจ หรือ ค่าสิทธิ์ในการใช้งานระบบในอัตราไม่น้อยกว่า 500,000 (ห้าแสน) บาทต่อสินค้า 1 แบรนด์  ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า โดยไม่ถือเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ และไม่ตัดสิทธิเรียกร้องอื่นๆ ซึ่ง Scan-Do และ QRCodeINC มีอยู่ โดยรวมถึงการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาส ค่าชื่อเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกต่างหาก เช่น ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล
  • หากท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือสินค้าหรือบริการใดที่ลงประกาศบนเว็บไซต์และเว็บแอพพลิเคชั่นของ Scan-Do และ QRCodeINC หรือเป็นตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว และท่านเชื่อว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของท่านถูกละเมิด ท่านสามารถทำหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงระบุรายละเอียดสินค้าที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบหลักฐานการอ้างสิทธิ ส่งมายัง contact@qrcodeinc.com เพื่อให้ บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด ตรวจสอบ ซึ่ง Scan-Do และ QRCodeINC อาจให้ความร่วมมือตามที่ได้รับแจ้งออกจากระบบในเบื้องต้น อันเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เกี่ยวข้อง แต่ Scan-Do และ QRCodeINC ไม่รับรองถึงผลการดำเนินการและไม่มีความรับผิดหรือภาระผูกพันใดในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อพิพาทและความรับผิดเป็นเรื่องระหว่างผู้อ้างสิทธิและผู้ใช้งานต่อกันเองเท่านั้น

เกี่ยวกับระบบ Scan-Do และ QRCodeINC

Scan-Do และ QRCodeINC พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการระบบให้มีความเสถียรภาพ แต่หากเกิดปัญหาสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วขณะ หรือมีปัญหาอื่นใดระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้าของผู้ใช้บริการ  Scan-Do และ QRCodeINC ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่มีขึ้นนั้น

ผู้ใช้บริการระบบ Scan-Do และ QRCodeINC มีหน้าที่ต้องสำรอง หรือเก็บข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการเอง เพื่อใช้กรณี ที่มีปัญหาสุดวิสัยที่ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงไว้ภายในระบบได้สูญหายไป ผู้ใช้บริการจะได้สามารถนำต้นฉบับของตนเองมาใส่ไว้ในระบบ Scan-Do และ QRCodeINC ได้ใหม่ อย่างไรก็ตาม Scan-Do และ QRCodeINC พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาข้อมูลต่างๆของผู้ใช้บริการไม่ให้สูญหาย

Scan-Do และ QRCodeINC ได้จัดเตรียมระบบการ Backup ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามมาตรฐาน ในกรณีที่เกิดเหตุความเสียหายกรณีร้ายแรง ผู้ให้บริการยังสามารถนำข้อมูลที่สำรอง เก็บไว้มาใช้งาน ณ ครั้งล่าสุดที่มีการ Backup สมบูรณ์ สแกนดูได้พัฒนาปรับปรุงระบบการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามทางสแกนดูไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหาย

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ
ระบบของ Scan-Do และ QRCodeINC อาจจัดให้มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ (เว็บไซต์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ ภายใต้การควบคุมดูแลของ Scan-Do และ QRCodeINC) ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น การที่ท่านเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากรณี ใดๆ ก็ตาม Scan-Do และ QRCodeINC จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจาก ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Scan-Do และ QRCodeINC ทั้งนี้ Scan-Do และ QRCodeINC มิได้ให้คำรับรอง รับประกันหรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และ Scan-Do และ QRCodeINC จะไม่รับผิดสำหรับความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาในเว็บไซต์เหล่านั้น Scan-Do และ QRCodeINC มิได้ให้หรือมีข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของท่านกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวนั้น

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อทำการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใดๆ ที่ Scan-Do และ QRCodeINC จัดให้มีขึ้นนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกสบายของท่านเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม Scan-Do และ QRCodeINC จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการปฏิบัติหน้าที่ บกพร่องที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากซอฟท์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดมา โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ใดๆที่ท่านดาวน์โหลดจะตกอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ท่านอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้น Scan-Do และ QRCodeINC จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับ ทุกประการ โปรดทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวท่านจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม

ข้อมูล
ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด ผลิตภัณฑ์และบริการบางชนิด ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการในเฉพาะรายหรือเฉพาะพื้นที่ ท่านอาจไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดสงวนสิทธิ์ในการกำหนดความเหมาะสมผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับคิวอาร์โค้ด หรือ ซอฟท์แวร์ ที่นำเสนอในเว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิด
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) ความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดหรือตัวแทนของศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดจะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเทอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดยศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การเสนอให้พิจารณา
การให้ข้อมูลต่าง ๆ ต่อศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดโดยผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ แนวความคิด และวิธีการที่ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดพิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด การใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่า ท่านต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด ซึ่งการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถือว่า ท่านได้ทำการลงทะเบียนกับศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด โดยท่านจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด

เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลและให้บริการอย่างเป็นทางการของ Scan-Do และ QRCodeINC มีดังนี้

เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นทางการ : QRcodeinc.com
เว็บไซต์ที่ให้บริการอย่างเป็นทางการ 1 : www.Scan-Do.com
เว็บไซต์ที่ให้บริการอย่างเป็นทางการ 2 : Th.Scan-Do.com
เว็บไซต์ที่ให้บริการอย่างเป็นทางการ 3 : Apac.Scan-Do.com

กฎหมายที่ใช้บังคับ
ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว​

ประกาศ ณ บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด วันที่ 15 มิถุนายน 2554

และแก้ไขเพิ่มเติม ณ บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด  วันที่ 12 มกราคม 2561