นโยบายรักษาความลับ

การเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของเรา ศูนย์วิจัยฯ เข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการทำธุรกรรมและรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว ดังนั้นศูนย์วิจัยฯ จึงใช้มาตรฐานขั้นสูงและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต

ข้อมูลที่ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดรวบรวมและเก็บรักษาไว้

ศูนย์วิจัยฯ จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามความจำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ

ศูนย์วิจัยฯ จะเก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่ศูนย์วิจัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของผู้ใช้บริการกับศูนย์วิจัยฯ หรือเพื่อให้ท่านได้รับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความสะดวกในการเข้าถึงบริการที่ดีขึ้น

ศูนย์วิจัยฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการปกป้องดูแลประวัติของท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงบริการของศูนย์วิจัยฯ หรือเพื่อให้ศูนย์วิจัยฯ เข้าใจความต้องการของท่านได้ดีขึ้นและสามารถคิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการของศูนย์วิจัยฯ ให้เป็นที่พอใจของท่านยิ่งขึ้น

ทางศูนย์วิจัยฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจบางประการเท่านั้น และศูนย์วิจัยฯ ยินดีเปิดเผยเหตุผลเหล่านั้นแก่ท่านเมื่อมีการร้องขอ

 

ความปลอดภัยและความลับของข้อมูล

ศูนย์วิจัยฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงทั้งในด้านเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับ ศูนย์วิจัยฯ ได้จัดสรร ทรัพยากรซึ่งได้แก่ เงิน เวลา และบุคลากรเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูงสุด รวมถึง Firewalls Hardware Key Management Intrusion Detection and Assessment Technologies สำหรับบริการทางอินเทอร์เน็ต ศูนย์วิจัยฯ ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลถึงระดับ 256 บิท (256-bit Encryption) ซึ่งเป็นการเข้ารหัสระดับสูงสุดใช้สำหรับการทำธุรกรรมผ่านบริการศูนย์วิจัยฯ ทางอินเทอร์เน็ต

ศูนย์วิจัยฯ มีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของศูนย์วิจัยฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของศูนย์วิจัยฯ ที่เกี่ยวกับท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ

การดูแลความถูกต้องของข้อมูล

ศูนย์วิจัยฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลข้อมูลของท่านให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ หากท่านพบว่าข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์วิจัยฯ เพื่อทำการตรวจสอบและแจ้งผลให้ท่านทราบโดยเร็ว

การใช้ข้อมูลร่วมกันโดยจำกัดไว้เฉพาะศูนย์วิจัยฯ และบริษัทในเครือ

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดมีบริษัทในเครือหลายบริษัท เช่น บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด, บริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด  บริษัทเหล่านี้ได้ทำงานร่วมกันเพื่อบริหารงานและให้บริการแก่ท่าน

การที่ศูนย์วิจัยฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านกับบริษัทในเครือช่วยให้ศูนย์วิจัยฯ บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้ท่านทำธุรกรรมกับศูนย์วิจัยฯ ได้สะดวกขึ้น

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยฯ ได้ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้บริษัทที่ใช้บริการของศูนย์วิจัยฯ สามารถจัดส่งข่าวสาร โปรโมชั่น ข่าวส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ไปสู่ท่าน

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ศูนย์วิจัยฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สามนอกเหนือจากบริษัทในเครือของศูนย์วิจัยฯ และ บริษัทที่ใช้บริการของศูนย์วิจัยฯ เว้นแต่

ก) ศูนย์วิจัยฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน
ข) การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
ค) การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การยอมรับและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้า

เอกสารที่ท่านกำลังอ่านอยู่ฉบับนี้เป็นนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของลูกค้าฉบับล่าสุดของศูนย์วิจัยฯ

ในอนาคตศูนย์วิจัยฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายดังกล่าวโดยจะเผยแพร่ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์นี้

ข้อแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยและความลับ

รายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน ความปลอดภัยที่ศูนย์วิจัยฯ ใช้และบทบาทของท่านในฐานะผู้ใช้บริการ

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (User Name) และรหัสลับส่วนตัว (Password)
หลังจากท่านสมัครและลงทะเบียนกับบริการใดๆ ของ บริษัทที่ใช้บริการของศูนย์วิจัยฯ หรือกับบริการศูนย์วิจัยฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของเราเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับหมายเลขประจำตัวลูกค้าและรหัสลับส่วนตัวซึ่งใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ ศูนย์วิจัยฯ จะทราบหมายเลขประจำตัวลูกค้าของท่านแต่จะไม่ทราบรหัสลับส่วนตัวของท่าน ศูนย์วิจัยฯ ได้ลงทุนเป็นจำนวนมากเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารหัสลับส่วนตัวของท่านได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยบุคคลอื่นแม้แต่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ก็ไม่สามารถล่วงรู้ได้

ท่านมีหน้าที่รักษารหัสลับส่วนตัวของท่านอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดเผยหมายเลขประจำตัวลูกค้าและรหัสลับส่วนตัวของท่านต่อบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น ท่านควรเปลี่ยนรหัสลับส่วนตัวเป็นประจำ และทุกครั้งที่ท่านใช้บริการเสร็จแล้วท่านควรคลิก “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นสามารถทำรายการจากบัญชีของท่านได้

คุกกี้ส์ (Cookies)
เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อทำให้เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ศูนย์วิจัยฯ ใช้คุกกี้ส์เพื่อให้การทำงานประสานระหว่าง Browser ของท่านและระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิจัยฯ เป็นไปด้วยดี คุกกี้ส์ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์วิจัยฯ ติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ (Hard Drive) ของท่าน คุกกี้ส์เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและระบบของศูนย์วิจัยฯ เป็นไปอย่างปลอดภัย คุกกี้ส์มิได้เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากท่านคลิกออกจากระบบ

เว็บไซต์ส่วนใหญ่ใช้คุกกี้ส์ ซึ่งมิได้ก่อผลกระทบใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านจะต้องปรับ Browser ของท่านให้สอดคล้องและรองรับกับการทำงานของคุกกี้ส์ จึงจะสามารถทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของเราได้

การรักษาความลับของข้อมูล
ศูนย์วิจัยฯ ใช้ Secure Socket Layer (SSL) ถึงระดับ 256 บิท เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ท่านป้อนเข้าระบบและที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใน เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ อันได้แก่

ในการเข้ารหัสนั้น SSL ทำการสลับที่ข้อมูลและแปลงตัวอักษรเป็นรหัสตัวเลข ซึ่งทำให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์วิจัยฯ ไม่สามารถอ่านข้อมูลนั้นได้

มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

ศูนย์วิจัยฯ ใช้เทคโนโลยีระดับโลกเพื่อให้ เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบความปลอดภัยสูงสุด ยิ่งกว่านั้น ระบบของศูนย์วิจัยฯ ยังมีประสิทธิภาพการทำงานสูง สามารถให้บริการกับผู้ใช้ได้เป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน

Secure Socket Layer (SSL)

ทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ SSL จะทำการเข้าและแปลงรหัสข้อมูล คือ สลับที่ข้อมูลและแปลงเป็นรหัสตัวเลขทั้งหมด ให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะส่งผ่านไปถึงศูนย์วิจัยฯ ได้อย่างปลอดภัย

เข้ารหัสที่ระดับความละเอียด 256 บิท

ยิ่งระดับความละเอียดของการเข้ารหัสสูง ระดับความปลอดภัยยิ่งสูงตาม ศูนย์วิจัยฯ จึงเลือกใช้ระบบที่รองรับ
ความละเอียดของการเข้ารหัสถึง 256 บิท (256-bit Encryption) ซึ่งเป็นระดับการเข้ารหัสที่สูงสุดที่ใช้ในวงการ ธนาคารระดับโลกขณะนี้

Firewall

ศูนย์วิจัยฯ ติดตั้ง Firewall หลายชั้น ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องข้อมูล เปรียบได้กับทหารรักษาความปลอดภัยหน้าประตูที่ไม่เปิดรับคนแปลกหน้าเข้า-ออกจากระบบ

ซอฟท์แวร์ตรวจจับการบุกรุกและสิ่งผิดปกติ

ศูนย์วิจัยฯ ได้ติดตั้งซอฟท์แวร์ (Intrusion Detection Software) เพื่อตรวจสอบและแจ้งข้อความเตือนทันทีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ

รหัสผ่านครั้งเดียว (One Time Password – OTP)

รหัส OTP คือรหัสลับที่ศูนย์วิจัยฯ ส่งให้ทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับศูนย์วิจัยฯ เพื่อใช้ยืนยันการทำรายการต่างๆ ในบางบริการ โดยรหัสดังกล่าวจะหมดอายุภายใน 5 นาที หลังจากระบบส่ง SMS ให้ท่าน

อีเมล์
ศูนย์วิจัยฯ เก็บรักษาอีเมล์ทุกฉบับที่ใช้ในการติดต่อกันระหว่างท่านกับศูนย์วิจัยฯ รวมทั้งอีเมล์แอดเดรส และคำชี้แจงจากศูนย์วิจัยฯ ต่อข้อซักถามของท่าน เพื่อใช้อ้างอิงกรณีที่ท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยในภายหลัง ในบางครั้งทางศูนย์วิจัยฯ อาจติดต่อท่านทางอีเมล์เพื่อแจ้งให้ทราบว่าศูนย์วิจัยฯ มีบริการบางอย่างที่เหมาะกับความต้องการของท่าน นอกเหนือจากบริการที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำ

ศูนย์วิจัยฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่าอีเมล์ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับการเข้ารหัสข้อมูลจึงไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ ท่านไม่อาจทราบได้ว่าข้อความที่ท่านส่งจะไปถึงผู้รับที่ท่านต้องการจริงและไม่มีบุคคลอื่นอ่านได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่านเอง โปรดทราบว่าการติดต่อศูนย์วิจัยฯ ผ่านทางอีเมล์แอดเดรสของศูนย์วิจัยฯ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ เหมาะสำหรับใช้สอบถามข้อมูลทั่วๆไปเกี่ยวกับศูนย์วิจัยฯ หรือบริการของศูนย์วิจัยฯ ที่ไม่เกี่ยวกับรายละเอียดหรือความลับส่วนตัว

บุคคลที่สามและเว็บไซต์จำข้อมูล (Consolidators)
เว็บไซต์บางแห่งมีการเสนอให้บริการจำข้อมูลส่วนตัว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการป้อนรหัสประจำตัว รหัสลับส่วนตัว และอื่นๆ โดยท่านต้องให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เว็บไซต์ประเภทนี้ก่อน

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยข้อมูลใดๆ ให้กับเว็บไซต์ดังกล่าว

ศูนย์วิจัยฯ รวบรวมข้อมูลอะไร เมื่อใด และเก็บไว้ที่ไหน
การค้นดูข้อมูลในเว็บไซต์ (Browsing)
ทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ ไม่ว่าจะเพื่ออ่าน ค้นหา หรือดาวน์โหลดข้อมูล ระบบจะทำการบันทึกวันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์หน้าที่ท่านดู และข้อมูลที่ท่านดาวน์โหลด

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ อาจจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆ ที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่เว็บไซต์ดังกล่าวรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน

เว็บไซต์ของศูนย์วิจัยฯ ก็อาจจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูลเดียวกันนั้น ตามที่ตกลงกับบริษัทเจ้าของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายรักษาความปลอดภัยและความลับ และบริษัทที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแจ้งนโยบายดังกล่าวให้ท่านทราบ