Voodoo เลือกใช้ระบบป้องกันสินค้าปลอมด้วย QR Code

วิธีตรวจสอบ สินค้า Voodoo ของแท้-ของปลอม

ใช้โทรศัพท์มือถือ Scan QR Code หรือ นำ Code มากรอกในเว็บไซต์ จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลว่าเป็นของแท้ หรือ ของปลอม

 

Slide13 Slide14 Slide15