สินค้าปลอม (counterfeit) หมายถึง

สินค้าปลอม (counterfeit) หมายถึงสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีสิทธิ์ใช้หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ สินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบ (knockoff) เป็นคำที่มีความหมายกว้างครอบคลุมทั้งสินค้าปลอม (counterfeit) และสินค้าเลียนแบบ ซึ่งไม่ได้ปลอมเครื่องหมายการค้า เพียงแต่ลอกเลียนแบบคล้ายของจริง สินค้า “กะที่สาม” (third shift) คือสินค้าของแท้ที่ถูกลักลอบผลิตเกินจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาต โดยซัปพลายเออร์ในต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งรับจ้างผลิตสินค้าของแท้ให้แก่เจ้าของสินค้า