คำแถลงลิขสิทธิ์

สวัสดี และขอบคุณสำหรับการมาเยี่ยมชมหน้านโยบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เรา

เว็บไซต์ Scan-Do.com และ QRCodeINC.com  เป็นของบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า QRCodeINC

ลิขสิทธิ์
ภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ ของศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด ข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ โดยแจ้งชัดจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ดก่อน ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

QRCodeINC เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และถือกรรมสิทธิ์และเป็นเจ้าของ ในระบบ Scan-Do แต่เพียงผู้เดียว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เนื้อหาข้อมูล และส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ  QRCodeINC และรวมถึงเว็บแอพพลิเคชั่น ซอฟท์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบของ Scan-Do และ QRCodeINC ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของ QRCodeINC
 • สิทธิในเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว โดเมนเนม หรือสิทธิอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของ QRCodeINC แต่เพียงผู้เดียว
 • ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ QRCodeINC โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก QRCodeINC หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ QRCodeINC อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญา/แพ่ง ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ QRCodeINC ซึ่ง QRCodeINC สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำนั้นในทันที และจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำละเมิดอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
 • QRCodeINC เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสำเนาเว็บแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาทั้งหมด แม้ว่าหลังจากที่ได้มีการติดตั้งเว็บแอพพลิเคชั่นและเนื้อหาลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน โดยผู้ใช้งานเพียงได้รับสิทธิอนุญาตให้ใช้งานหรือบริการบนเว็บแอพพลิเคชั่นของ QRCodeINC เท่านั้น
 • ผู้ใช้งานให้สิทธิ์แก่ QRCodeINC โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นการถาวรและเพิกถอนไม่ได้ อย่างไม่มีภาระและค่าลิขสิทธิ์รวมทั้งความสามารถในการใช้งานทั่วโลกและให้สิทธิ์ในการรวบรวม จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง สร้างงานที่ต่อเนื่องจากถ่ายโอน โอนช่วงสิทธิ์ ให้และแจกจ่ายได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งข้อมูลเนื้อหาในประกาศและข้อมูลของผู้ใช้งานที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบริการต่างๆ ของ QRCodeINC ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบ วิธีการ หรือเทคโนโลยีใดก็ตามที่มีหรือได้รับทราบแล้วขณะนี้ หรือสร้างขึ้นหลังจากนี้ก็ตาม นอกเหนือจากสิทธิ์ที่ซึ่งมอบให้ในข้อนี้อย่างเฉพาะแล้ว ผู้ใช้งานตกลงที่จะสละสิทธิ์ทางศีลธรรมหรือสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายที่นำมาบังคับใช้
 • ผู้กระทำละเมิดต่อ QRCodeINC มีความรับผิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ QRCodeINC ตามอัตราความเสียหายต่อวัน ซึ่งประเมินอย่างสมเหตุสมผลแล้ว ดังนี้
  • เรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต คิดค่าเสียหาย 100,000 บาท ต่อวัน
  • คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ QRCodeINC คิดค่าเสียหาย 100,000 บาท ต่อ 1 หน้าเว็บเพจ
  • ลอกเลียนหรือทำซ้ำหรือดัดแปลงโดเมน คิดค่าเสียหาย 1,500,000 บาท ต่อ 1 โดเมน
  • ลอกเลียนหรือทำซ้ำหรือดัดแปลงระบบ คิดค่าเสียหาย 1,000,000 บาท ต่อ 1 ระบบ
  • ลอกเลียนหรือทำซ้ำหรือดัดแปลงสติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ด คิดค่าเสียหาย 5 บาท ต่อ 1 สติ๊กเกอร์คิวอาร์โค้ดโดยนับจำนวนที่พบการทำซ้ำทั้งหมดด้วย
 • ทั้งนี้ไม่ถือว่าเสียหาย ต่างๆ ในบทเชิงลงโทษ และไม่ตัดสิทธิเรียกร้องอื่นๆ ซึ่ง QRCodeINC มีอยู่ เช้น การเรียกร้องความสูญเสีย ค่าเสียโอกาส ค่าเสียเวลา ค่าชื่อเสียง ค่าดำเนินการรวบรวมหลักฐาน ค่าทวงถาม และ ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล

เกี่ยวกับระบบ Scan-Do

QRCodeINC พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการระบบให้มีความเสถียรภาพ แต่หากเกิดปัญหาสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ชั่วขณะ หรือมีปัญหาอื่นใดระหว่างผู้ใช้บริการกับลูกค้าของผู้ใช้บริการ QRCodeINC ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่มีทั้งสิ้น

ผู้ใช้บริการระบบ QRCodeINC มีหน้าที่ต้องสำรอง หรือเก็บข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆของผู้ใช้บริการเอง เพื่อใช้กรณี ที่มีปัญหาสุดวิสัยที่ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงไว้ภายในระบบได้สูญหายไป ผู้ใช้บริการจะได้สามารถนำต้นฉบับของตนเองมาใส่ไว้ในระบบได้ใหม่ อย่างไรก็ตาม QRCodeINC พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาข้อมูลต่างๆของผู้ใช้บริการไม่ให้สูญหาย

QRCodeINC ได้จัดเตรียมระบบการ Backup ข้อมูลของผู้ใช้บริการตามมาตรฐาน ในกรณีที่เกิดเหตุความเสียหายกรณีร้ายแรง ผู้ให้บริการยังสามารถนำข้อมูลที่สำรอง เก็บไว้มาใช้งาน ณ ครั้งล่าสุดที่มีการ Backup สมบูรณ์ QRCodeINC ได้พัฒนาปรับปรุงระบบการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม QRCodeINC ไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหาย

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ
ระบบของ Scan-Do อาจจัดให้มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ (เว็บไซต์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ ภายใต้การควบคุมดูแลของ QRCodeINC) ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น การที่ท่านเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากรณี ใดๆ ก็ตาม QRCodeINC จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจาก ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Scan-Do และ QRCodeINC ทั้งนี้ QRCodeINC มิได้ให้คำรับรอง รับประกันหรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และ QRCodeINC จะไม่รับผิดสำหรับความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาในเว็บไซต์เหล่านั้น QRCodeINC มิได้ให้หรือมีข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของท่านกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวนั้น

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อทำการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใดๆ ที่  QRCodeINC จัดให้มีขึ้นนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกสบายของท่านเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม QRCodeINC จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการปฏิบัติหน้าที่ บกพร่องที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากซอฟท์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดมา โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ใดๆที่ท่านดาวน์โหลดจะตกอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ท่านอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้น QRCodeINC จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับ ทุกประการ โปรดทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวท่านจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม

ข้อมูล
ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ QRCodeINC ผลิตภัณฑ์และบริการบางชนิด QRCodeINC ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการในเฉพาะรายหรือเฉพาะพื้นที่ ท่านอาจไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ ทั้งนี้ QRCodeINC สงวนสิทธิ์ในการกำหนดความเหมาะสมผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับคิวอาร์โค้ด หรือ ซอฟท์แวร์ ที่นำเสนอในเว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิด
QRCodeINC ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) ความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า QRCodeINC หรือตัวแทนของจะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเทอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของ QRCodeINC เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจ รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดย QRCodeINC แต่อย่างใดทั้งสิ้น

การเสนอให้พิจารณา
การให้ข้อมูลต่าง ๆ ต่อ QRCodeINC โดยผ่านทางเว็บไซต์ของ QRCodeINC จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของ QRCodeINC และ QRCodeINC สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ แนวความคิด และวิธีการที่ QRCodeINC พิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้ง QRCodeINC และผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ QRCodeINC รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของ QRCodeINC การใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ QRCodeINC หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ของ QRCodeINC เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่า ท่านต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จาก QRCodeINC ซึ่งการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถือว่า ท่านได้ทำการลงทะเบียนกับ QRCodeINC โดยท่านจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจาก QRCodeINC

เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลและให้บริการอย่างเป็นทางการของ QRCodeINC มีดังนี้

เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นทางการ : https://www.qrcodeinc.com
เว็บไซต์ที่ให้บริการอย่างเป็นทางการ 1 : https://scan-do.com
เว็บไซต์ที่ให้บริการอย่างเป็นทางการ 2 : https://th.scan-do.com
เว็บไซต์ที่ให้บริการอย่างเป็นทางการ 3 : https://apac.scan-do.com

กฎหมายที่ใช้บังคับ
ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว

QRCodeINC เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและคาดหวังให้ผู้ใช้งานปฏิบัติเช่นเดียวกัน หากคุณคือผู้ถือลิขสิทธิ์ หรือเป็นผู้แทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเชื่อว่ามีเนื้อหาใด ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งหาได้จากบริการของ QRCodeINC โดยตรง เป็นการละเมิดงานที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองของคุณ โปรดส่งคำแจ้งเตือนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่กล่าวอ้าง หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถส่งคำแจ้งเตือนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ตามที่กล่าวอ้างไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับมอบหมายของ QRCodeINC ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ อาคารคิวอาร์โค้ด ชั้น 2 เลขที่ 14/151 หมู่ที่ 5 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 40 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย

ประกาศ ณ บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด วันที่ 15 มิถุนายน 2554

แก้ไขเพิ่มเติม ณ บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด  วันที่ 12 มกราคม 2561

error: สงวนลิขสิทธิ์ ตามพรบ.ลิขสิทธิ์