คำแถลงต่อต้านสินค้าปลอม

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านสินค้าปลอมในทุกรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักจาก ความตกลงป้องกันและปราบปรามการค้าสิ่งปลอม (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) หรือเรียกโดยย่อว่า แอกตา (ACTA) เป็นความตกลงพหุภาคีอันมีวัตถุประสงค์เพื่อสถาปนามาตรฐานสากลสำหรับบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และมุ่งหวังจะสร้างกรอบกฎหมายระหว่างประเทศสำหรับขจัดสินค้าปลอม ยาเทียม และการละเมิดลิขสิทธิ์บนโลกออนไลน์ กับทั้งจะมีผลเป็นการสร้างองค์กรควบคุมองค์กรใหม่นอกเหนือไปจากที่มีอยู่แล้วคือองค์การค้าโลก องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และสหประชาชาติ

โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศโมร็อกโก ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกาลงนามในความตกลงนี้ ครั้นเดือนมกราคม 2555 สหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกอีก 22 รายพร้อมใจกันลงนามตามลำดับ ยังให้มีผู้ลงนามแล้วสามสิบเอ็ดราย สนธิสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อมีผู้ลงนามให้สัตยาบันแล้วเป็นจำนวน 6 ราย

ประเทศทั้งหลายทั้งที่สนับสนุนความตกลงนี้ก็ดี และที่กำลังเจรจาอยู่ก็ดี เชิดชูความตกลงว่าเป็น การตอบโต้ “การค้าสิ่งปลอมและการละเมิดงานที่ได้รับความคุ้มครองลิขสิทธิ์อันทวีอัตราขึ้นทั่วทุกหัวระแหง” ขณะที่เหล่าผู้ต่อต้านว่า สนธิสัญญาดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์อย่างร้ายแรงต่อสิทธิพลเมืองและสิทธิทางดิจิทัลขั้นพื้นฐาน อันรวมถึงสิทธิในการแสดงออกและความเป็นส่วนตัวในการคมนาคม

หน้าที่ของเรา คือช่วยคุณป้องกันสินค้าปลอมและทำการตลาดกับลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า ข้อมูลทุกอย่างที่เราจัดเก็บจะเป็นความลับในธุรกิจของคุณเท่านั้น!!! และเพราะเรา ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม และสินค้าใดๆ ดังนั้นเราไม่ใช่คู่แข่งของคุณทั้งทางตรงและทางอ้อม

การร้องขอเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร (ส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล์) ได้ที่

บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด

ชั้น 1 อาคารคิวอาร์โค้ด หรือ อีเมล์[email protected]

error: สงวนลิขสิทธิ์ ตามพรบ.ลิขสิทธิ์