นโยบายความเป็นส่วนตัว

Scan-do (สแกนดู) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภทด้วยการใช้เว็บไซต์ของเรา

1. ข้อมูลสถิติ

รูปแบบการเข้าใช้และจำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือหน้าเว็บไซต์บางหน้าในแต่ละวัน โดยทั่วไปเรียกว่า ข้อมูลสถิติ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมประเภทนี้จะเก็บรวบรวมด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี เช่น IP ADDRESS ซึ่งเป็นหมายเลขที่กำหนดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่คุณท่องเว็บไซต์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ “จัดเก็บ” เว็บเพจ จะกำหนดชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจากIP ADDRESS โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Scan-do.com (สแกนดู) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะลงบันทึก IP ADDRESS ของเครื่องคอมพิวเตอร์คุณไว้ดูสบายใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บของ Google, Inc. (“Google”)เพื่อดูข้อมูลสถิติเหล่านี้ Google Analytics จะใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยวิเคราะห์ลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ www.Scan-do.com (สแกนดู) ของผู้ใช้ ข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ Scan-do.com (สแกนดู) ของคุณ (รวมทั้ง IP ADDRESS ของคุณ) จะได้รับการส่งไปยังและจัดเก็บโดย Google บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะตัวแทนของเรา Google จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ Scan-do.com (สแกนดู) ของคุณ รวบรวมรายงานการดำเนินการบนเว็บไซต์ และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการบนเว็บไซต์ Google จะไม่หาความเกี่ยวข้องจาก IP ADDRESS ของคุณกับข้อมูลอื่นใดที่ Google มีอยู่ คุณสามารถปฏิเสธที่จะใช้คุกกี้ได้โดยการเลือกการตั้งค่าที่ต้องการบนโปรแกรมเบราเซอร์ของคุณ แต่หากคุณเลือกดำเนินการดังกล่าว คุณจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ Scan-do.com (สแกนดู) ได้สมบูรณ์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (ข้อกำหนดเกี่ยวกับบริการและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของ Google Analytics) ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ Scan-do.com (สแกนดู) ที่ได้รับแต่งตั้งเท่านั้นที่สามารถเข้าไปใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Google Analytics ได้ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนและบริหารดูแลเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเท่านั้น เช่น เพื่อปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ และเพื่อปรับแต่งเนื้อหา และ/หรือแผนผังเว็บไซต์ ตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการแต่ละราย หรือกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภท

2. คุกกี้จาก Scan-do.com (สแกนดู)

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมประเภทอื่นในการระบุผู้เข้าเยี่ยมชมจะจัดเก็บไว้ใน “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กจากเว็บไซต์ที่ส่งไปจัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดไดรฟ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม เพื่อบริการช่วยเหลือผู้เข้าเยี่ยมชม ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ บางส่วนบนเว็บไซต์ของ Scan-do.com (สแกนดู) ใช้คุกกี้เพียงแค่สำหรับจัดเก็บรหัสของผู้ใช้บริการ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำอีกครั้ง เมื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่ในภายหลัง การใช้คุกกี้ถือเป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต แม้ว่าโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่การตัดสินใจว่าจะยอมรับการใช้คุกกี้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณตั้งค่าโปรแกรมเบราเซอร์ เพื่อป้องกันการรับคุกกี้ หรือจัดให้มีบริการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ถึงคุณ ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับการใช้คุกกี้ คุณยังคงสามารถเข้าใช้บริการส่วนใหญ่ภายในเว็บไซต์ของ Scan-do.com (สแกนดู) ได้ คุกกี้จาก Scan-do.com (สแกนดู) จะหมดอายุลงเมื่อผู้ใช้ปิดเว็บไซต์หรือไม่ดำเนินการใด ๆบนเว็บไซต์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. คุกกี้จากบริษัทอื่น

Scan-do.com (สแกนดู) อาจใช้บริการบริษัทโฆษณาภายนอกเพื่อการบริหารสื่อโฆษณาในนามของดูสบายซึ่งบริษัทดังกล่าวอาจใช้คุกกี้ และแอ็คชั่นแท็ก เพื่อประเมินประสิทธิผลของโฆษณานั้น ๆ คุณยังคงสามารถตัดสินใจว่าจะยอมรับการใช้คุกกี้เหล่านั้นหรือไม่ โดยตั้งค่าโปรแกรมเบราเซอร์ เพื่อป้องกันการรับคุกกี้จากบริษัทอื่น หรือจัดให้มีบริการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้จากบริษัทภายนอกถึงคุณทั้งนี้ Scan-do.com (สแกนดู) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ตลอดระยะเวลา โดยการเผยแพร่ให้ทราบทางเว็บไซต์ Scan-do.com (สแกนดู)

4. การตรวจจับเบอร์มือถือโดยอัตโนมัติ
หากคุณเข้าเว็บไซต์ Scan-do.com (สแกนดู) ผ่านทางมือถือ ระบบสามารถตรวจจับเบอร์มือถือและตำแหน่ง GPS โดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการออนไลน์ต่าง ๆ และบริษัท ถือว่าท่านยินดีที่จะให้บริษัท ส่ง SMS ประชาสัมพันธ์ บริการที่ท่านได้ให้ความสนใจได้ในภายหลัง

5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นเจ้าของโดยถูกต้องและสมบูรณ์ตามกฏหมายแต่เพียงผู้เดียวในเว็บไซต์นี้ทั้งหมด และหมายรวมถึงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิในฐานข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ และห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการละเมิดโดยการลอกเลียน การทำซ้ำ จำหน่ายจ่ายแจกหรือนำไปตีพิมพ์ และ/หรือทำการโฆษณาด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเสียก่อน หากผู้ใดทำการละเมิดลิขสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ และสิทธิใดๆ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะทำการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลดังกล่าวได้

6. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

การเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าลักษณะใดๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

7. สิทธิในการเข้าถึง

บริษัทสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้ ในเวลาใดๆ นอกจากนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เนตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

8.สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ชื่อที่สงวนไว้สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้
TH Krub, TH Krub Italic, TH Krub Bold, TH Krub Bold Italic,
TH Niramit AS, TH Niramit AS Italic, TH Niramit AS Bold, TH Niramit AS Bold Italic,
TH Kodchasal, TH Kodchasal Italic, TH Kodchasal Bold, TH Kodchasal Bold Italic,
TH Sarabun PSK, TH Sarabun PSK Italic, TH Sarabun PSK Bold, TH Sarabun PSK Bold Italic,
TH K2D July8, TH K2D July8 Italic, TH K2D July8 Bold, TH K2D July8 Bold Italic,
TH Mali Grade 6, TH Mali Grade 6 Italic, TH Mali Grade 6 Bold, TH Mali Grade 6 Bold Italic,
TH Chakra Petch, TH Chakra Petch Italic, TH Chakra Petch Bold, TH Chakra Petch Bold Italic,TH Baijam, TH Baijam Italic, TH Baijam Bold, TH Baijam Bold Italic,
TH KoHo, TH KoHo Italic, TH KoHo Bold, TH KoHo Bold Italic,
TH Fah Kwang, TH Fah Kwang Italic, TH Fah Kwang Bold, TH Fah Kwang Bold Italic.

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์ฟอนต์ในวงกว้าง รวมทั้งเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาและการแบ่งปันความรู้และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้

(1) อนุญาตให้ใช้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและอนุญาตให้ทำซ้ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ได้ รวมทั้งอนุญาตให้ได้ศึกษา ดัดแปลง และแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นได้ ทั้งนี้จะต้องไม่นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่ดัดแปลงออกจำหน่าย เว้นแต่เป็นการจำหน่ายรวมติดไปกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น

(2) ก่อนดำเนินการดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ จะต้องแจ้งให้เจ้าของลิขสิทธิ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(3) เมื่อดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้แล้ว ห้ามผู้ดัดแปลงใช้ชื่อฟอนต์เดิม รวมทั้งห้ามใช้ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้สร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ ในการโฆษณาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่ได้ดัดแปลง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

(4) ผู้ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้จะต้องยินยอมให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ที่ดัดแปลงขึ้นใหม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมเช่นเดียวกันกับข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตนี้เช่นกัน

ข้อถือสิทธิ
เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่รับประกันการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์และไฟล์ที่เกี่ยวข้องนี้แต่อย่างใด ไม่มีการรับรองว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้จะทำงานได้อย่างที่ควรจะเป็น และไม่มีการรับรองว่าจะมีการพัฒนาต่อยอดในอนาคต ไม่มีและไม่รับรองว่าจะมีการให้คำแนะนำทางเทคนิคสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้

กฏหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฏหมายไทย