บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด โดยต่อไปนี้เรียกว่า (ผู้ควบคุมข้อมูล) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 14/151 หมู่ที่ 5 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 40 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในฐานะเจ้าของเว็บไซต์ Scan-Do.com ทั้งนี้เว็บไซต์ Scan-Do.com โดยอาจประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่างๆ ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมว่า ระบบ Scan-Do และภายใต้การควบคุมหรือการจัดการร่วมกันตามบริบทที่เกี่ยวข้องนโยบายส่วนบุคคลนี้มีผลกับข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลส่วนตัว จะถูกจัดเก็บและนำไปใช้ โดย (ผู้ควบคุมข้อมูล) โดยจะสอดคล้องกับกฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค GDPR Compliant ของสหภาพยุโรป และพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องประมวลผลในระบบ Scan-Do มีดังนี้

 • บัญชีผู้ใช้
 • หมายเลขโทรศัพท์,อีเมล์
 • คำนำหน้า, ชื่อ นามสกุล,ชื่อเล่น,เพศ
 • ที่อยู่ทางกายภาพ,ที่อยู่ทางภูมิศาสตร์,ตำบล/แขวง, อำเภอ/เขต,จังหวัด,ประเทศ
 • รายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ
 • สินค้าที่ซื้อ,ธุรกรรม,บัญชีธนาคาร,รูปแบบการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
 • บทบาท/ตำแหน่งทางธุรกิจ ธุรกรรม ข้อมูลเครดิต
 • เชื้อชาติหรือชนชาติ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือทางปรัชญา การเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงาน
 • สุขภาพ

ระบบ Scan-Do มีการจัดเก็บข้อมูลเมื่อใด

ระบบ Scan-Do อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการกับเรา เช่น

 • การสมัครสมาชิก การตอบแบบสอบถาม
 • การสืบค้นหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ของเรา หรือผ่านระบบเว็บทั้งที่จัดทำโดยตรงหรือกำกับดูแลหรือผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของ (ผู้ประมวลผลข้อมูล)
 • การสั่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของ การติดต่อขอรับบริการลูกค้าหรือบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • การติดต่อกับเราทางอีเมล โทรศัพท์ แฟกซ์หรือช่องทางอื่น ๆ
 • การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์จาก ของคุณหรือกรอกแบบสอบถาม
 • การเข้าร่วมโปรโมชั่นจาก รวมทั้งส่วนลด การแข่งขัน ฯลฯ
 • การแจ้งขอหรือลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจาก หรือตัวแทนของ
 • การพบปะเป็นการส่วนตัวหรือแจกนามบัตรของคุณระหว่างงานเทรดโชว์ งานนิทรรศการ งานพิเศษของหน่วยงาน งานประชุม สัมมนา งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมฝึกอบรมหรือการประชุมด้านเทคโนโลยีและงานในโอกาสอื่นๆ

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน เว็บไซต์เหล่านี้
Scan-Do ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในระบบ Scan-Do นี้รวมทั้งที่ระบุอยู่ในระบบ Scan-Do เป็นการเฉพาะ ท่านมีหน้าที่ ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ งานระบบรวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆที่กำหนดอยู่ในระบบ Scan-Do เป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ การใช้ระบบ Scan-Do ของท่าน อย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

 

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้ บังคับอยู่ในขณะนั้น ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่ Scan-Do รวบรวมได้ จากระบบ Scan-Do อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคลและเพื่อวัตถุประสงค์ ทางการตลาด การส่งข่าวสาร ของสินค้าหรือบริการที่ใช้ระบบของบริษัทฯ ตามที่ระบุอยู่ในมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ ของ Scan-Do

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ
Scan-Do อาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือระบบอื่นๆ (เว็บไซต์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ ภายใต้การควบคุมดูแลของ Scan-Do หรือบริษัทในเครือของ Scan-Do ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น การที่ท่านเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์ หรือระบบ เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่ากรณี ใดๆ ก็ตาม Scan-Do จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจาก ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อม ต่อกับระบบ Scan-Do ทั้งนี้ Scan-Do มิได้ให้คำรับรอง รับประกันหรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับข้อมูล สินค้าหรือบริการใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และระบบ Scan-Do จะไม่รับผิดสำหรับความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาใดๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาในเว็บไซต์เหล่านั้น Scan-Do มิได้ให้หรือมีข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของท่านกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวนั้น

 

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อทำการดาวน์โหลด์ซอฟท์แวร์ใดๆ ที่ Scan-Do จัดให้มีขึ้นนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกสบายของท่านเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม Scan-Do จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการปฏิบัติหน้าที่ บกพร่องที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากซอฟท์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลด์มา โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ใดๆที่ท่านดาวน์โหลดจะตกอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ท่านอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ ให้บริการซอฟท์แวร์ ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้น Scan-Do จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับ ทุกประการ โปรดทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวท่านจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม

 

การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Scan-Do โดย บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความเสียหายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่ Scan-Do โดย บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด ได้ประสบหรือได้รับอันเป็นผลมาจากการใช้ระบบ Scan-Do โดยบุคคล อื่นใดโดยการใช้บัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านส่วนตัวของท่าน

 

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
ข้อมูลที่กำหนดหรือแสดงอยู่ในระบบ Scan-Do เป็นทรัพย์สินของ Scan-Do และ ของ โดย บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด หรือของบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสัญญลักษณ์ทั้งหมดที่อ้างอิงหรือกำหนดอยู่บนระบบ Scan-Do (ซึ่งรวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) จะรวมทั้งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญญลักษณ์ของ Scan-Do และของบุคคลที่สาม โดยไม่ จำต้องคำนึงถึงว่าเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และสัญลักษณ์ดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและ ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้จะถูกถือว่าเป็นการอนุญาตหรือการให้สิทธิ ในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิของบริษัทฯทั้งหลาย ที่บริษัทฯ อาจมีเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ บริษัทฯไม่อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้ ข้อมูลและเครื่องหมายการค้าใดๆที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯหรือจากบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของระบบ Scan-Do ได้รับความคุ้มครองภายใต้ กฎหมายลิขสิทธิ์ สิ่งใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในระบบ Scan-Do ไม่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ดาวน์โหลด์ ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ) หรือใช้ในลักษณะใดๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ ในทางการค้า ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากบริษัทฯ

 

การบอกเลิกสัญญา ข้อจำกัดในการเข้าสู่ข้อมูล และข้อห้ามการใช้งาน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจร่วมกับ โดยบริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด หรือในบางกรณีเราอาจใช้ดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการบอกเลิกสัญญานี้ หรือการยกเลิกการให้เข้าสู่ข้อมูลไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดของระบบ Scan-Do รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องในส่วนใดๆของระบบ Scan-Do ทั้งนี้การบอกเลิก หรือยกเลิกดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถกระทำเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมี สาเหตุของการบอกเลิกหรือยกเลิกนั้นและไม่จำต้องมีการแจ้งถึงการบอกเลิก และยกเลิกด้วย

เงื่อนไขหนึ่งในระบบ Scan-Do ของท่านคือท่าน จะต้องไม่ใช้ระบบ Scan-Do เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามเงื่อนไขและ ข้อกำหนดการใช้งานระบบเหล่านี้ท่านจะไม่ใช้ระบบ Scan-Do ในลักษณะใดๆ ก็ตามซึ่งสามารถทำให้เกิดความเสียหายทำให้ไร้ซึ่ง ความสามารถ หรือทำให้ระบบ Scan-Do หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อ กับระบบ Scan-Do ต้องเสียหาย หรือทำให้เกิดการรบกวนการใช้งาน ระบบ Scan-Do ของบุคคลอื่นใด ท่านจะต้องไม่พยายามเข้าสู่ระบบ Scan-Do รายการธุรกรรมหรือระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ ระบบ Scan-Do โดยปราศจากอำนาจไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล (hacking) ทำลายรหัสลับส่วนตัว (password mining) หรือวิธีการอื่นใด

 

การปฏิเสธความรับผิด
ข้อมูล สินค้า หรือบริการที่รวมอยู่ในหรือที่สามารถหาได้ผ่านทางระบบ Scan-Do อาจไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในการพิมพ์ระบบ Scan-Do และข้อมูลที่บรรจุ อยู่ในระบบ Scan-Do จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นระยะ คำแนะนำใดๆ ที่ท่านได้รับผ่านทางระบบ Scan-Do ไม่ควรได้รับความไว้วางใจเพื่อใช้ในการ ตัดสินใจของท่านไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในทางกฎหมาย หรืออื่นใด ท่านควรที่จะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นๆ เพื่อขอคำแนะนำที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่าน
ระบบ Scan-Do ไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกันโดยชัด แจ้งหรือโดยปริยายแต่อย่างใด เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความมีอยู่และใช้งานได้ การทันกาลทันเวลา การไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล ซอฟท์แวร์ สินค้าและรูปแบบแผนผังใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่บน เว็บไซต์ Scan-Do ทั้งนี้ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม Scan-Do ไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ) จากการใช้เว็บไซต์ Scan-Do ของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ Scan-Do ไม่ขอรับประกันว่าข้อมูลสินค้าหรือบริการใดๆ จะเป็นข้อมูลหรือรายงานที่ถูกต้อง วางใจได้หรือทันสมัยอยู่เสมอ

 

ท่านตกลงเป็นกรณีพิเศษว่า (ผู้ควบคุมข้อมูล) และ (ผู้ประมวลผลข้อมูล) จะไม่ต้องรับผิด ชอบหรือรับผิดสำหรับการเข้าสู่ หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน หรือธุรกรรมใดๆที่ท่านทำผ่าน ทาง ระบบ Scan-Do โดยปราศจากอำนาจ

กฎหมายที่ใช้บังคับ
เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์เหล่านี้จะ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย และข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการ ตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่าน กับ Scan-Do อันเป็นผลมาจากการทำข้อตกลงนี้หรือการใช้เว็บไซต์ Scan-Do ของท่านนี้ ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้างหรือกิจการตัวแทนระหว่างท่าน กับ Scan-Do แต่อย่างใดทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ใช้กับ ระบบ Scan-Do การเสนอการใช้งาน ระบบ Scan-Do นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น การใช้ ระบบ Scan-Do ของท่าน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมายตามที่ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวทั้งหมด การใช้ ระบบ Scan-Do ใดๆ โดยเฉพาะของท่านอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้มีการกำหนดไว้ ใน ระบบ Scan-Do นั้นๆด้วย หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่ ระบบ Scan-Do และอย่าใช้บริการออนไลน์ที่ให้บริการอยู่ใน ระบบ Scan-Do

error: สงวนลิขสิทธิ์ ตามพรบ.ลิขสิทธิ์