Chame ใช้ระบบป้องกันสินค้าปลอม Scan-Do

qrcode

chame

วิธีตรวจสอบ สินค้า Chame ชาเม่ ของแท้-ของปลอม

ใช้โทรศัพท์มือถือ Scan QR Code บนกล่องสินค้า Chame ชาเม่

จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล Chame ชาเม่ ว่าเป็นของแท้ หรือ ของปลอม

สติ๊กเกอร์ QR Code ของแท้ต้องสแกนแล้วเจอ Dosbuy.com หรือ Scan-Do.com เท่านั้น