Fidela ใช้ระบบป้องกันสินค้าปลอม Scan-Do

how-to-check-fidela-qrcode-001

how-to-check-fidela-qrcode-002

how-to-check-fidela-qrcode-003

how-to-check-fidela-qrcode-004

วิธีตรวจสอบ สินค้า Fidela ฟิเดล่า ของแท้-ของปลอม

ใช้โทรศัพท์มือถือ Scan QR Code บนกล่องสินค้า Fidela ฟิเดล่า

จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล Fidela ฟิเดล่า ว่าเป็นของแท้ หรือ ของปลอม

สติ๊กเกอร์ QR Code ของแท้ต้องสแกนแล้วเจอ Dosbuy.com หรือ Scan-Do.com เท่านั้น