MINAMI ใช้ระบบป้องกันสินค้าปลอม Scan-Do

qrcode

MINAMI

วิธีตรวจสอบ สินค้า MINAMI ของแท้-ของปลอม

ใช้โทรศัพท์มือถือ Scan QR Code บนกล่องสินค้า MINAMI

จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล MINAMI ว่าเป็นของแท้ หรือ ของปลอม

สติ๊กเกอร์ QR Code ของแท้ต้องสแกนแล้วเจอ Scan-Do.com เท่านั้น