Soul Skin ใช้ระบบป้องกันสินค้าปลอม Scan-Do

qrcode

Soul Skin

วิธีตรวจสอบ สินค้า Soul Skin โซล สกิน ของแท้-ของปลอม

ใช้โทรศัพท์มือถือ Scan QR Code บนกล่องสินค้า Soul Skin โซล สกิน

จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล Soul Skin โซล สกิน ว่าเป็นของแท้ หรือ ของปลอม

สติ๊กเกอร์ QR Code ของแท้ต้องสแกนแล้วเจอ scan-do.com เท่านั้น