White Aura ใช้ระบบป้องกันสินค้าปลอม Scan-Do

qrcode

whiteaura

วิธีตรวจสอบ สินค้า White Aura ไวท์ออร่า ของแท้-ของปลอม

ใช้โทรศัพท์มือถือ Scan QR Code บนกล่องสินค้า White Aura ไวท์ออร่า

จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล White Aura ไวท์ออร่า ว่าเป็นของแท้ หรือ ของปลอม

สติ๊กเกอร์ QR Code ของแท้ต้องสแกนแล้วเจอ scan-do.com เท่านั้น